top of page
Reflexology Therapy

תקנון האתר

(התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים באופן שווה)

 

אתר זה ( להלן: "האתר") הנמצא בבעלותו ומופעל ע"י אבישי גרינברג ו/או מי מטעמו (להלן: "בעל האתר") ומשמש כאתר תדמית ותוכן וכולל, בנוסף, אפשרות של רכישת שירות בתחום העיסוי הרפואי (להלן: "השירות"). בעל האתר הינו מוסמך כמטפל בכיר בשיטת פאשיקום ועיסוי רפואי.


כללי

התקנון מהווה חוזה מחייב בין משתמשי האתר ורוכשי השירות דרכו, לבין בעל האתר ומטרתו להסדיר את היחסים בין הצדדים. 

השימוש באתר הינו בכפוף לסעיפי תקנון זה.

יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לסעיפי תקנון זה והוא יהווה בסיס משפטי לכל הליך בין משתמש ו/או רוכש באמצעות האתר לבין בעל האתר. באחריות המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו.

בעל האתר רשאי לשנות סעיפי תקנון זה, מעת לעת, ללא כל הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף עם הופעתם בתקנון זה.

בעל האתר רשאי לערוך שינויים באתר ובתכניו ו/או כל שינוי אחר שיראה לנכון, ללא צורך בהודעה מראש. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין הביצועים של השינויים הנ"ל ו/או בגין תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

בעל האתר רשאי לחסום את הגישה לאתר, למשתמש כזה או אחר, בהתאם לשיקול דעתו וללא כל צורך בהסבר ו/או נימוק. 

בכל מקרה של סתירה בין הנאמר בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגברו סעיפי תקנון זה. 

מובהר בזאת כי ככל שאין המשתמש מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אין לעשות באתר זה, כל שימוש נוסף.

 

התחייבות המשתמש באתר

  • התקנון מהווה חוזה מחייב בין משתמשי האתר ורוכשי השירות דרכו, לבין בעל האתר ומטרתו להסדיר את היחסים בין הצדדים.

  • השימוש באתר הינו בכפוף לסעיפי תקנון זה.

  • יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לסעיפי תקנון זה והוא יהווה בסיס משפטי לכל הליך בין משתמש ו/או רוכש באמצעות האתר לבין בעל האתר. באחריות המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו.

  • בעל האתר רשאי לשנות סעיפי תקנון זה, מעת לעת, ללא כל הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף עם הופעתם בתקנון זה.

  • בעל האתר רשאי לערוך שינויים באתר ובתכניו ו/או כל שינוי אחר שיראה לנכון, ללא צורך בהודעה מראש. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין הביצועים של השינויים הנ"ל ו/או בגין תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

  • בעל האתר רשאי לחסום את הגישה לאתר, למשתמש כזה או אחר, בהתאם לשיקול דעתו וללא כל צורך בהסבר ו/או נימוק.

  • בכל מקרה של סתירה בין הנאמר בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגברו סעיפי תקנון זה.

  • מובהר בזאת כי ככל שאין המשתמש מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אין לעשות באתר זה, כל שימוש נוסף.

רכישת השירות באתר

- כל אדם בעל כשרות משפטית (בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962), רשאי לבצע רכישה באמצעות האתר וכן הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני תקפה. ככל והמשתמש הינו מתחת לגיל 18 ו/או זקוק לקבלת אישור מגורם שלישי לטובת ביצוע פעולה משפטית, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא קיבל את הסכמת האפוטרופוס שלו ו/או צד ג' לביצוע הרכישה באמצעות האתר.

- כדי שבעל האתר יוכל לקבל את בקשתך למתן השירות במועד המבוקש, הרכישה צריכה להיקלט באופן תקין ומסודר, כשכל הפרטים הנדרשים בעת ביצוע הזמנת השירות מולאו כנדרש, לרבות כתובת דוא"ל, מספר נייד.

- בסיום הזמנת השירות יישלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה במסגרת תהליך הרכישה, אישור על ביצוע העסקה, המועד בו יינתן השירות ומיקומו.

- הזמנת השירות באתר נעשית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה, באמצעות מערכת הסליקה "משולם". כמו כן, ניתן לשלם באמצעות מזומן, העברה בנקאית, המחאה (צ'ק) ו/או באמצעות אפליקציות התשלום השונות כגון: ביט (bit). הזמנת השירות ומועדו יהיו בתוקף רק לאחר קבלת אישור התשלום על ידי בעל האתר.

- בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, ו/או שימוש לא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד ג' בכרטיס האשראי בו נעשתה הזמנת השירות. 

 

ביטול הזמנת רכישת השירות

- הודעות על ביטול הזמנת השירות יתקבלו בכתב אצל בעל האתר, בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים באתר. במקרה שבו ההודעה בכתב על ביטול הזמנת השירות תגיע לבעל האתר לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות יוחזר התשלום עבור ההזמנה, למעט דמי ביטול בסך 60 ₪. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת השירות תגיע לבעל האתר יותר מ-24 שעות לפני מועד מתן השירות יוחזר 50% מסך התשלום אשר שולם עבור הזמנת השירות. במקרה שההודעה בכתב תגיע לידי בעל האתר פחות מ-24 שעות ו/או לא תשלח הודעה כלל על הביטול, לא יוחזר התשלום עבור הזמנת השירות. באחריות המזמין לוודא כי הודעתו בדבר ביטול הזמנת השירות התקבלה אצל בעל האתר.

- בעל האתר שומר לו את הזכות לבטל הזמנת השירות בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי.

- במקרה בו יאושר, על ידי בעל האתר, לבצע החזר כספי עקב ביטול הזמנת השירות ובכפוף לתנאי הביטול המצוינים לעיל, ההחזר יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה ההזמנה לפי כל דין ובהתאם למועדי חברת האשראי, ככל וההזמנה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי. 

 - בביטול כרטיסיה לפני סיום יוחזר החלק היחסי לפי חישוב עלות טיפול מלאה.

 

אחריות בגין התכנים שבאתר

- בעל האתר עושה מאמצים להביא למשתמש תכנים מעודכנים ומדויקים. יחד עם זאת, יתכנו טעויות בתכנים, שנעשו בתום לב. 

- יובהר כי התכנים המופיעים באתר מכילים מידע כללי בלבד, ואינם מהווים הנחייה ו/או ייעוץ רפואי ו/או אחר ואינו מחליף הנחייה ו/או ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הלקוח, לטובת התאמה באופן ספציפי ללקוח ולצרכיו.  

- יובהר כי בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה אשר ינקוט המשתמש בעקבות פרשנותו למופיע באתר. כל פעולה של המשתמש הינה באחריותו האישית והבלעדית, כולל פנייה לגורמי מקצוע שונים אשר שמם הופיע באתר. כל פעולה שינקוט המשתמש בעקבות מידע שמופיע באתר, הינה באחריותו האישית והבלעדית בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין הסתמכותו של המשתמש על המידע המופיע באתר. 

- לבעל האתר לא תהיה כל אחריות בגין כל פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמש באתר ו/או מי מטעמו ו/או המתחזה לו. לבעל האתר לא תהיה כל אחריות לפעולות אשר התבצעו על ידי גורמים שאינם בשליטתו המלאה. 

 

שיפוי

- המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לו בעקבות הפרת הוראות תקנון זה ו/או  הגשת תביעה ו/או הגשת כתב הגנה ו/או כל דרישה אחרת שתוגש על ידי צד ג', לרבות עלויות שכ"ט עורכי דין והוצאות משפט. זאת מיד עם קבלת הדרישה לשיפוי, מטעם בעל האתר.  
 

קניין רוחני

- הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר שייכים לבעל האתר, כולל התכנים המצויים בו, עיצוב הגרפי של האתר, מרכיבי האתר, תמונות ושם האתר.

- יובהר כי התכנים המופיעים באתר הינם לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם, ללא הסכמת בעל האתר בכתב, הינו אסור. 

- אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשנות, למכור, להציג במקום אחר, בשלמות ו/או באופן חלקי כל תוכן המופיע באתר ולעשות כל פעולה, באופן ישיר או עקיף, המהווה פגיעה או הפרה בקניין הרוחני ו/או בזכויות היוצרים של בעל האתר, ללא הסכמתו בכתב.   

דין וסמכות שיפוט

-פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

- השתהות או הימנעות של בעל האתר בגין מיצוי זכויותיו המגיעות לו בהתאם לאמור תקנון זה לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.

bottom of page