top of page
Reflexology Therapy

מדיניות פרטיות

1. אתר זה ( להלן: "האתר") נמצא בבעלותו ומופעל ע"י אבישי גרינברג ו/או מי מטעמו (להלן: "בעל האתר"). דרכי יצירת קשר באמצעות כתובת דוא"ל: avishai.tipul@gmail.com.

2. ייתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES ואמצעים אחרים וזאת לצורך שיפור השירות המוצע.

3. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

א.  מידע שהזנתם בעת הרשמתכם לאתר.

ב.  מידע שאתם מזינים בזמן שימוש באתר.

ג.   מידע שאתם מפרסמים בזמן השימוש באתר.

ד.  מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

ה.  כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים באתר.

ו.   מידע שנוצר בזמן השימוש באתר, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

ז.   מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

ח.  מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

ט.  הפרטים האישיים הנדרשים בעת הרישום באתר או בעת זימון תור לעיסוי רפואי (להלן: "השירות") והתשלום עבורו, הינם לטובת מתן השירות באופן יעיל.

4. מטרת איסוף מידע -  מידע אודות המשתמש באתר נדרש על מנת לאפשר למשתמש  לתאם תור ולשלם עבור השירות, כמו ליצירת קשר עם המשתמש, במידת הצורך, וכן לטובת קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המשתמש בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המשתמש לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק.

5. שימוש במידע -  האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם משתמשי האתר, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי ושיווקי.

6. אישור משתמש האתר לשימוש במידע – משתמש האתר מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בקשר עם האמור.

7. העברת מידע לצד שלישי – בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) אם יתקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי; (ב) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לבעל האתר; (ג) אם בעל האתר ימזג את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת מיזם ו/או אתר אחר, ו/או יעביר פעילותו לצד שלישי, במקרה בו יעביר בעל האתר את פעילותו המסחרית ו/או כל זכות שלו מכוח התקנון, ובלבד שהצד המקבל כאמור, יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ד) לצד שלישי המספק לאתר שירותים לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות ופעילות תקינה של העסק.

8. בעל האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמש באתר. המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

9. בעל האתר עשוי להשתמש בהתקנים של צדדים שלישיים, בין אם הם מנוהלים על ידו ובין אם לאו. כתוצאה מכך, ייתכן ופעולות המשתמש ינוטרו וישמרו על ידי ההתקן. המשתמש מתבקש לקרוא ולעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים הנ"ל על מנת ללמוד את מדיניות השימוש במידע שהצדדים השלישיים אוספים. למען הסר כל ספק, בעל האתר אינו לוקח כל אחריות על מדיניות השימוש והשיתוף של צדדים שלישיים.

10. בעל האתר עשוי להתקשר עם חברות או אנשים שהם בחזקת צד שלישי, כגון חברה לשירותי סליקה, לטובת קבלת שירותים, לרבות אימות נתונים, בדיקות בטיחות ומאגרי מידע. בעל האתר עשוי למסור להם את המידע אודות המשתמש כמפורט לעיל על מנת שאלו יוכלו לבצע נאמנה את שירותיהם.

11. אבטחת המידע – בעל האתר עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, בעל האתר אינו יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא יישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי משתמש או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. בעל האתר לא יישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש או כל שימוש לרעה אחר במידה והמשתמש לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.

12. שינויים במדיניות הפרטיות – בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page